Abban az értekezésben (...)

Abban az értekezésben, melyet 10 évvel a Hydrodynamika megjelenése előtt a berlini akadémia értekezései között kiadott, az eleven erők megmaradásának általános felfogott elvéről mint a természet egyik nagy törvényéről szól, de a helyett, hogy a tünemények okai közötti elvi összefüggést keresné, csak arra szorítkozik, hogy a törvényt tágasabb téren alkalmazza. † Kiválóan fontos az, hogy DÁNIEL az elv alkalmazásában a változó erőket is vizsgálatai körébe vonta, s föltünő, 
* DÜHRING, i. m. p. 230.
** Aequalitas inter descensum actualem ascensumque polentialem. (Hydrodyn. Sect. I. p. 11.)
† DÜHRING, I. m. p. 232. 

448 
hogy az oxidáczió chemiai erélyét (a Hydrodynamika-jában) mechanikai erély szerint becsüli.*
DÁNIEL világosan átlátta, hogy az eleven erő, mint ilyen, valamennyi mechanikai proczesszusnál elveszhet, a mi azonban csak a testek fizikai szerkezetének tulajdonítandó, a mennyiben példáúl a testek szivóssága, a surlódás, stb. az eleven erő egy részét fölemészti, de azért a kísérleti eltérések nem bizonyítanak a törvény általános érvényessége ellen.
Az eleven erők törvényét lényegében véve már HUYGHENS alapította meg; a BERNOULLI-ak csak az elv általános érvényének kimutatására működtek közre. JÁNOS a mozgó rendszer részei között fönnálló statikai kapcsolatot vette figyelembe s ez által előkészítette a D'ALEMBERT elvét, DÁNIEL pedig az elvet a mechanikának az ideig nem tárgyalt ágaira alkalmazta. Nem maradt egyéb hátra, mint hogy az elv általánosságának és jelentősségének megfelelő analitikai formulázást kapjon. Ez pedig megtörtént a lángeszű LAGRANGE által, ki az eleven erők elvét a dinamika egyik főtételének rangjára emelte.

III.
Giordano Bruno – mint hallottuk – a Föld héroszainak tartja az ókor nagyjait; de hallgassuk meg Gilbertet is, akinek 1600-ban megjelent De magnete cím? munkájáról már volt szó:
A régi idők nagyjainak, a filozófa szülőinek mint Arisztotelész, Teophrasztus, Ptolemaeus, Hippocrates, Galenus, adassék meg örökre az illő tisztelet, mert tőlük szállt át a tudás mindazokra, akik utánuk jöttek: de a mi korunk annyi újat fedezett fel és tárt napvilágra, hogy ha ők most élnének, boldogan fogadnák el azokat.
Talán még meggyőzőbb Pascal érvelése, hogy nem elvetni, hanem éppen követni kell a régieket, de a szellemüket, amellyel az eredményüket szülték, és nem az eredményeiket magukat.

Adj Isten jó napot,

no tegnap egy cifra est keretében eljutott ízléses ismertetőd jó néhány helyre (Bem mozi, Cirko Gejzír, Hunnia, Örökmozgó, Sirály, Művész mozi, Intermédia, Elte, Villamos, meg valami teázó?), Az egyik pakkot ki tettem, ma folytatom, azt holnap meg méginkább.
üdv